Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

29 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która rozszerza definicję prosumenta, włączając w jej krąg sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z  nową definicją ustawową prosument jest odbiorcą końcowym, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na potrzebny własne w mikroinstalacji. Dodatkowo powstałe nadwyżki może magazynować lub sprzedawać sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy z zastrzeżeniem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Dzięki nowelizacji ustawy o OZE możemy mówić o początku dynamicznego rozwoju prosumenckiego modelu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Włączenie do grona prosumentów małe i średnie firmy może, zdaniem ustawodawcy, poszerzyć krąg zainteresowanych produkcją zielonej energii. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wytwarzać energię, którą wykorzystają do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej, co może okazać się wybawieniem w obliczu coraz gwałtowniej rosnących cen prądu.

Ustawodawca prognozuje, że dzięki tej nowelizacji,  jeszcze w 2019 r. przyłączonych zostanie ok 3000 mikroinstalacji o łącznej mocy 50-100 MW. Natomiast w kolejnych latach rocznie ma powstawać rocznie około 10 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 250 MW.

Najważniejsze wprowadzone lub doprecyzowane w nowelizacji ustawy o OZE:

  1. Rozliczenie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej w stosunku do ilości energii pobranej z sieci  przez prosumenta będzie następować w stosunku 1 do 0,7, natomiast dla mikroinstalacji o mocy zainstalowanej do 10 kW rozliczenie będzie obywać w stosunku 1 do 0,8. Ustawodawca uzasadnia, że rozróżnienie wielkości opustu jest podyktowane chęcią zachowania proporcji między świadczeniami ponoszonymi przez prosumentów i sprzedawców;
  2. Ustalono, że zgromadzona przez danego prosumenta nadwyżka z danego okresu rozliczeniowego będzie przechodzić na kolejne okresy. Dzięki temu nie będzie możliwe rozliczanie nadwyżek energii z okresu letniego w okresie zimowym;
  3. Dookreślono katalog elementów wchodzących w skład zgłoszenia do przyłączenia do sieci. Ma to uporządkować zasady przyłączania się mikroinstalacji do sieci. Szczegółowe przepisy tego dotyczące mają być ogłaszane w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki;
  4. W kwestii stosowania umów kompleksowych dodano pewne szczegółowe unormowania dotyczące obowiązku zawarcia umów między operatorami systemów dystrybucyjnych, a wybranym przez prosumenta  sprzedawcą energii, Umożliwią one dokonywanie rozliczenia energii w ramach opustu.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email